7th ACOMP and 13th Annual Meeting of CSMP
7th AOCMP
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Advisory Committee

Barry Allen  K Inamura NZ Xie    
WB Yin Raymond Wu ZH Yu    

 

 

Scientific Committee:

Chairman:  YM Hu  KY Cheung    
Vice-Chairman: ZC Liu     SL Bao    
  YX Huang DK Wu    

 

 

Member:

GU Ahmad   L Ajnai PP Chaurasia C.S.Chui  M Endo
K Inamura T. Kanai SK Kim  A Krisanachinda PGG Kurup
KH Ng  M A Oghabian  L Oliver  A Peralta TS Suh
D Suharso TJ Wong Milton Woo PM Wu CY Yeh
Y Yang WD Wang  S Wang LY Wang XW Deng 
QK Deng YL Bai  CL Zhu LG Li ZH Li
WK Wu Y Wang HZ Zhang S Bai XM Hu
Q Hou XD He RJ Qin X Xu  P Zhang
WB Ka ZX Xie L Tan  FS Zhai  

 

  

Organizing Committee:

Chairman: YM Hu      
Vice-Chairman: JR Dai  XW Deng    
  JH Shi ZG Wang    

 

Member:

YF Wang  YL Wang K Mao Y Yin KJ Ren
ZX Liu XY Wu J Qiu  XY Di XM Shen
JT Zhang XC Zhang KY Cheung WP Chen ZS Zhou
LM Xu ZY Xu YC Cui HC Lei  ZY Zhai

 

 

Secretariat

ZC Liu   WB Ka  ZX Liu    
D Qu  YX Song K Zhang